Ona tili va adabiyotidan testlar

Ona tili va adabiyotdan test savollari

1. O’rxun-Enasoy yodgorliginiharflarini o’qishga muassar bo’lgan olimlar kimlar?

 
 
 
 

2. Hajringda, ey pariro‘, ko‘zumdin qochdi uyqu,
Har kecha tongga degru, ishimdur oh-u nola.
Qaysi shoir o‘zining «Xating aro uzoring − sabza ichinda lola» deb boshlanuvchi g‘azalining ushbu baytida asosiy qofiyadan tashqari uch o‘rinda ichki qofiyadan ham foydalangan holda misralar jarangdorligi, ohangdorligini yanada oshirgan?

 
 
 
 

3. Yassaviy hikmatlarining soni?

 
 
 
 

4. Turdining qancha she’ri yetib kelgan?

 
 
 
 

5. Milliy til o’z ichiga nimalarni ham oladi?.

 
 
 
 

6. Tuyuq janrining asosini qanday so’zlar tashkil etadi?

 
 
 
 

7. Bobur g’azallarining ko’pchiligi necha baytdan iborat?

 
 
 
 

8. Millatni birlikka chorlagan shoir?

 
 
 
 

9. Quyidagi gaplarda ajratib ko‘rsatilgan band so‘zi haqida berilgan to‘g‘ri hukmni toping.
1. Usta pichoqqa band yasash bilan ovora ekan, bezovta qilmadik.
2. Suv kelmasdan band tashlama.
3. Shifokor hozir band, birozdan keyin xabar oling.

 
 
 
 

10. Betaraf so’zlarga nimalar kiradi?

 
 
 
 

11. 1530-yil 26-dekabrda o’zi asos slogan saltanat poytaxti Agrada vafot etgan shoh va shoir?

 
 
 
 

12. Ko’plik qo’shimchasi ilmiy va rasmiy uslubdan tashqari boshqa uslubda qanday ma’nolarda keladi?

 
 
 
 

13. Qaysi  ijodkor tuyuqning bir necha turlarini ko’rsatgan?

 
 
 
 

14. Ko’chirma gapli qo’shma gaplar qanday uslubda soda gapga aylantirilishi mumkin?

 
 
 
 

15. Faqirnoma va “Devoni hikmat’ asarlarining muallifi kim?

 
 
 
 

16. Qaysi javobda to‘ldiruvchi vazifasida kelgan qaralmish qatnashgan gap berilgan?

 
 
 
 

17. O’rxun-Enasoy yodgorliklarini o’zbek olimlardan kimlar o’qigan?

 
 
 
 

18. Iskandar obrazi  dastlab kimning asarida uchraydi?

 
 
 
 

19. A.Navoiy X.Dehlaviy va N.Ganjaviydan necha yil keyin “Xamsa” yaratdi?

 
 
 
 

20. Mashhur xamsanavislar  nomi berilgan qatorni belgilang

 
 
 
 

21. Ko’p ming yillik tariximizning   “tilsiz “guvohi nima?

 
 
 
 

22. . . . kun tug‘adi, olam yorug‘ bo‘ladi,
U yorug‘ligini hammaga yetkazadi, o‘z-o‘zicha yo‘qolmaydi.
Mening ham qoidam (odatim) shunday, o‘zim yo‘qolmayman,
Fe’lim va muomalam barcha xalq uchun birdekdir.
. . . Tuqqan kun (chiqqan kun) yaxshi yoki yomon demaydi,
Barchaga birdek nur sochadi, o‘zi kamaymaydi.
Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida qaysi ramziy qahramon o‘z sifatlarini ana shu tarzda, ya’ni kun (quyosh)ning xususiyatlariga qiyoslagan holda ifodalab bergan?

 
 
 
 

23. Badiiy  asarlar qaysi uslubda yoziladi

 
 
 
 

24. Ma’no va mantiq yuzasidan o’zaro aloqador tushunchalarni  keltirish bilan hosil qilinadigan she’riy san’at

 
 
 
 

25. Quy, mezbonim, ammo had bilan,
Bog‘ing aro turfa gullar bor,
Oqshom menga niqob ostidan,
Ohu ko‘zin suzdi gulruxsor.
Ohu ko‘zli Sharq go‘zaliga oshiqlik tasviri bo‘lgan ushbu misralar qaysi shoir qalamiga mansub.

 
 
 
 

26. Hirot bugungi kunda qayerda joylashgan shahar?

 
 
 
 

27. sad so’zining ma’nosi nima?

 
 
 
 

28. O’rxun-Enasoy yodgorligi haqidagi dastlabki xabarni kim bergan?

 
 
 
 

29. Rasmiy uslubda deyarli qo’llanmaydigan so’zlar?

 
 
 
 

30. 12yoshida taxtga chiqqan shoir?

 
 
 
 

Question 1 of 30