Abu Ali Ibn Sino. «Tib qonunlari» 1-qism

Bismillohir Rahmonir Rahim

Tangriga maqtovlar va sharaflar bo’lsinki, u o’z oliy sha’niga munosib va bizni bahramand qiluvchi ehsonlariga loyiq bu xil maqtov va sharafga sazovordir.

Sayyidimiz Muhammad payg’ambarga va uning avlodlariga tangrining rahmati bo’lsin!

So’ngra aytaman: xolis do’stlarimdan biri, qo’limdan kelganicha yordam qilishi lozim bo’lgan bu kishi mendan tabobatning umumiy va xususiy qonun-qoidalarini o’z ichiga olgan tibbiy kitob tuzib berishimni iltimos qildi. Undagi qonunlar oz so’z orqali  batafsil izohlanishini va aksar masalalar qisqa, ammo ochiq-oydin bayon etilgan bo’lishini so’radi. Men bu masalada o’z do’stim iltimosini bajarishga kirishdim. Men dastlab tibning ikkala qismidagi, ya’ni nazariy va amaliy qismidagi umumiy masalalar to’g’risida so’zlamoqchiman. Undan keyin soda dorilar quvvatining umumiy va juz’iy ta’siri to’g’risida so’zlayman. So’ngra, har bir a’zoda paydo bo’ladigan kasalliklar haqida so’zlar, avval o’sha a’zoning tashrihini [anatomiyasini] va uning manfaatini [bajaradigan ishini] bayon qilishga boshlayman.

bu [Alqonun] shunday bir kitobki, tabiblikni da’vo qiluvchi va tabobat san’ati bilan kasb etuvchi kishining [bu kitobdagi] qoidalarini bilmasdan va yod olmasdan iloji yo’q, chunki bu kitob tabibga lozim va zarur bo’lgan muxtasar qoidalarni o’z ichiga olgan.

Tib ta’rifida

Tibning mavzulari to’g’risida

Unsurlar to’g’risida

Mijoz haqida

A’zolarning mijozlari haqida

Yosh va jins mijozlari haqida

Xiltlar haqida

A’zoning mohiyati va qismlari to’g’risida

Quvvatlar to’g’risida

Kasalliklar, ularning umumiy sabablari va yuz berishlari. Sabab, kasallik va [kasallikning] yuz berish [degan tushunchalarning tarifi haqida]

Kasalliklarning davrlari haqida

Sabablar haqida

Atrofning o’ragan havoning gavdaga ta’siri haqida

Yil fasllarining tabiatlari haqida

Yil fasllarining hukmlari va o’zgarishlari haqida

Yaxshi havo haqida

Fasllar haqida

Havoning tabiiy holatiga zid bo’lgan yomon o’zgarishlarining ta’siri haqida

Turar-joylarga qarab bo’ladigan hodisalar haqida

Yeyiladigan va ichiladigan narsalar keltirib chiqaradigan [hodisalar] haqida

Suvlarning ahvollari haqida

Hammomga, tushish, [gavdani] quyoshga toblash, qumda yotish va unga ko’milish

Mijoz belgilari haqida

Tomir urishi haqida umumiy so’z

Siydik haqida umumiy so’z

Axlat orqali aniqlanadigan belgilar haqida

Sog’liqlar saqlash tadbirlari.

Sog’liq va kasallikning sababi va o’limning muqarrarligi haqida

Tarbiya haqida

Bolaning tug’ilganidan to oyoqqa turganigacha qilinadigan tadbirlar haqida

Bolani emizish va emchakdan ajratish tadbirlari haqida

Bolalarda paydo bo’ladigan kasalliklar va ularni davolash to’g’risida

Chaqaloqlarning bolalik yoshiga o’tgandaagi tadbirlari to’g’risida

Balog’atga yetgan kishilar uchun umumiy bo’lgan tadbirlar

Badantarbiya haqida umumiy so’z

Badantarbiya turlari haqida

Hammomda cho’milish va hammomlar haqida

Sovuq suvda cho’milish haqida

Ovqatlanish tadbiri haqida

Suv va ichimliklarning tadbiri haqida

Uyqu va uyg’oqlik haqida

Keksalar tadbiri

Keksalarni ovqatlantirish to’g’risida

Keksalar ichadigan sharoblar haqida

Keksalarni uqalash (massaj qilish) to’g’risida

Keksalarning badantarbiyalari to’g’risida

Yilning turli fasllaridagi tadbirlar va havoni sog’lomlashtirish haqida

Kasallikning boshlanishidan xabar beruvchi belgilar paydo bo’lganda ko’riladigan tadbirlar haqida

Safar qiluvchilar tadbiri haqida umumiy so’z

Issiqdan saqlanish, ayniqsa, safarda va issiqda safar qiluvchi kishi tadbiri haqida

Sovuq vaqtda safar qiluvchi kishining va sovuq urgan kishining tadbiri haqida

Oyoq va qo’lni sovuq zararidan saqlash to’g’risida

Safarda (bet) rangini saqlash haqida

Safar qiluvchining turli suvlar zararidan saqlanishi haqida

Dengizda safar qiluvchi kishining tadbiri haqida

Umumiy davolanish usullari to’g’rida

Davolash to’g’risida umumiy so’z

Mijoz buzilishi kasalliklariga qilinadigan davolar haqida

Qanday va qaysi vaqtda bo’shatish (istig’for qilish) kerakligi to’g’risida

Qustirish va surgiga taalluqli umumiy qoidalar va surgi, ham qustiruvchi dorilarning tortib chiqarish kayfiyatini ko’rsatish haqida

Ichni surish va uning qoidalari

Surgining haddan ziyoda amali va uni to’xtatish vaqti to’g’risida

Qusish to’g’risida

Qayt qilgan kishining qiladigan ishi to’g’risida

Qaytning foydalari haqida

Huqna to’g’risida

Qon olish haqida

Qortiq qo’yib qon olish haqida

Zuluklar to’g’risida

Tiqimlarni davolash to’g’risida

Shishlarni davolash to’g’risida

[Shishlarni] yorish haqida

Buzilgan a’zoning davosi va uni kesib tashlash to’g’risida

Uzluksizlikning buzilishi, turli yaralar, et uzilishi, zarba va yiqilish oqibatlarini davolash haqida

Og’riqlarni to’xtatish haqida

Davolashlarni qaysi biridan boshlashimiz kerakligi haqida

Sodda dorilar

Dorilarni yig’ish va saqlash to’g’risida

Alif (A) harfi

Bo (B) harfi

Jim (J) harfi

Zo-Zoy (Z) harfi

Ho (H) harfi

Yo (Y) harfi

Kof (K) harfi

Lom (L) harfi

Mim (M) harfi

Nun (N) harfi

Sin (S) harfi

‘Ayn (‘A) harfi

Fo (F) harfi

Sod (S) harfi

Qof (Q) harfi

Ro (R) harfi

Shin (Sh) harfi

To (T) harfi

Ho (H) harfi

Zol (Z) harfi G’ayn (G’) harfi