AKSEPT

AKSEPT (lot. acceptus – rozilikberilgan) – l) pul, hisob-kit ob, tovar hujjatlarini yoki tovar haqini to’lashga rozilik berish yoki to’lashga kafillik; 2) taklif etilgan shartlarda shartnoma tuzishga rozilik. Aksept yetkazib berilgan tovarlar ichki va xalqaro tovar-pul muomalasida ko’rsatiladigan xizmat uchun haq to‘lash shakllaridan biri sifatida keng qo’llaniladi; 3) veksel, chek va boshqa qimmatbaho qog’ozlar, shuningdek, tovar hujjatlari bo’yicha hisob-kitob qilish shakli.