Barograf

Barograf– atmosfera bosimini uzluksiz yozib olishda mo`ljallangan asbob.