Barometr

Barometr– atmosfera bosimini o`lchaydigan asbob.