Bo’g’im oralig’i

Bo’g’im oralig’i – o’simlik роуаsining ikki bo’g’im oralig’i.