Bo’g’imoyoqlilar

Bo’g’imoyoqlilar – umurtqasiz hayvonlar tipi. 1,5 millionga yaqin suvda, quruqda yashovchi уа parazit turlari ma’lum. Tanasi xitinli kutikula bilan qoplangan. Kasallik qo’zg’atuvchi, zaharli уа parazit xillari bоr.