Ish haqi minimumi

Ish haqi minimumi, eng kam ish haqi — mulkchilik shakllari- dan qat’i nazar mamlakatdagi barcha korxonalar, tashkilotlarda mehnatga to’lanadigan Haqning davlat tomonidan rasmiy belgilangan eng kam mikdori. Oylik I.q. stavkalari … Read More

Immunologiya

Immunologiya (immunitet va … logiya) — tibbiy-biologik fan; or- ganizmning genetik jihatdan unga yot bo’lgan belgilar (antigenlik xususiyati) ga ega tirik tanalar va moddalar ta’- siriga nisbatan o’ziga xos antigenlik … Read More

Investisiya

Investisiya (lot. investio — o’rash) — iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o’z mamlakatida yoki chet el- larda turli tarmoklarga, ijtimoiy- iqtisodiy dasturlarga, innovasiya, tadbirkorlik loyihalariga uzok, mud- datli kapital kiritish (qo’yish). Pul- … Read More

Insonparvarlik

Insonparvarlik — inson- ning qadri, erkinligi, baxt-saodati, teng huqukliligi to’g’risida, insoniy- likning barcha tamoyillarini yuzaga chiqarish uchun shartsharoitlar yaratib berish haqida g’amxo’rlik qilishni ifo- dalovchi tushuncha. Unga ko’ra, dunyoda eng … Read More

Insulin

Insulin (lot. insula — orolcha) — hayvon va odamning oqsil tabiatli gor- moni. Me’da osti bezining Langergans orolchalarida ishlab chiqariladi. Kana- dalik olimlardan F. Banting b-n Ch. Best birinchi bo’lib … Read More

Internet

Internet [lot. inter — aro va net (work) — tarmoq] — katta (global) va kichik (lokal) kompyuter tarmoklarini o’zaro bog’lovchi Butunjahon kompyuter tizimi. Unda geografik o’rni, zamon va makondan qat’i … Read More

Introduktsiya

Introduktsiya (lot. introduction -joriy qilish), o’simliklar in- troduktsiyasi — turli o’simliklar tur- lari va navlarini o’z tabiiy arealidan ilgari uchramagan hududlarga ko’chirish (jalb etish). «I.»tushunchasi 19-a.ning 2-yarmidan buyon qo’llanib kelinmoqda. … Read More

Informatika

Informatika, (Frans. informatique, nem. informatik — axborot), ax- borotshunoslik — ilmiy informasiya (axborot, xabar, ma’lumot)ning mohiyati, umumiy xossalari va krnu-niyatlarini, shuningdek, ilmiy kommunikasiya tizi- mi (o’sha ilmiy informasiyani tarqatish usullari … Read More

Inflyasiya

Inflyasiya (lot. infl atio — shi- shish, bo’rtish, ko’tarilish), pulning qadrsizlanishi — tovar-pul mu- vozanatining buzilishi natijasi- da muomalada xo’jalik aylanmasi ehtiyojlaridan ortiq darajada qog’oz pullar mikdorining ko’payib ketishi, pul … Read More