Chizmachilik Davlat ta’lim standarti

Chizmachilik Davlat ta’lim standarti-chizmachilik ta’lim mazmuni va ushbu o’quv predmeti bo’yicha o’quvchilar egallaydigan bilim, ko’nikma, malakalarga qo’yilgan talablarni davlat tomonidan tasdiqlangan etaloni, modeli.