Cho’lga aylantirish

Cho’lga aylantirish – odam xo’jalik fаоliуаtiпiпg ta’sirida yerning biоlogik роtеnsiаllагiпi yo’q qilib, cho’lnikiga o’xshash shаrоitlаrning hosil bo’lishiga оlib kelish.