Geokimyoviy davrlar

Geokimyoviy davrlar – Geo- logik tarix bosqichi. Tog’jinslarida qandaydir kimyoviy element yoki element- lar guruhining to’planishi va ko’pincha ularning muayyan tipli va tarkibli kon- larining hosil bo’lishi. G. D. bir necha yuz mln. yilga teng bo’lishi mumkin. Har qaysi g. D.da ma’lum metallning yig’ilish sharoitini aniqlaydigan ma’- lumotlar bo’ladi. Mac, dunyo miqyosida temirli fasiyalari tabiritlar, temir rudali konlar va temirli kvarsitlar- ning jadal hosil bulishiga, extimol, hayotning ilk paydo bulishi. Er atmos- ferasining kislorod b-n boyishi va buning natijasida dunyo okeani suvi muhiti xarakterining jiddiy o’zgarishi sabab bo’lgan. Har bir element yoki ele- mentlar guruhlari (xalkofil, biofil, litofil va b.) uchun erning geologik ri- vojlanish jarayonida g. D. aniqlangan. Mas, er pustila kora slaneslarni hosil qiluvchi biofil elementlari (30 dan ziyod) uchun ketgan vaqt katarxeydan go- losengacha bo’lib, 3,5 mlrd. yilga teng va 15 g. D.dan iborat. Yirik, jahonga molik hisoblangan Vitvatersrand (Jan. Afri- ka), Muruntov oltin konlari, Germaniya, Polsha va b. joylardagi mis konlari o’sha davrlarda hosil bo’lgan.