GERSSHPRUNG—RESSELL DIAGRAMMASI

GERSSHPRUNG—RESSELL DIAGRAMMASI —yulduz spektri yoki t-rasi b-n yulduz yorqinligi orasidagi bog’lanishni ifodalaydigan diagram- ma. Daniya astronomi E. Gersshprung va Amerika astronomi g. Ressell tuzish- gan. Abssissa o’qiga yulduzning spectral sinflari, ordinata o’qiga mutlaq yulduz kattaligi qiymati quyiladi. G. —R. D. yordamida yulduzlarni fizik xususiyatla- ri bir xil bo’lgan guruhlarga ajratish va ba’zi fizik tasvirlari orasidagi bog’lanishni o’rganish mumkin. G. —R. D. asogan Quyosh sistemasiga yaqin yulduz- larni o’rganish natijasida tuzilgan.