Gigrofitlar

Gigrofitlar (gigrs.va … Fit) -sernam joylarda o’sadig’an o’simliklar. Suvni tejab sarflashga imkon beradi- gan moslamalari bo’lmasligi b-n ksi- rofitlaragm farq qiladi. Ular kuti- kulasi orqali juda ko’p suv bug’latadi. Poyalari uzun, mexanik to’qimalari de- yarli rivojlanmagan. Ildizi kuchsiz ri- vojlanganligi tufayli, hatto suvning qisman etishmasligi ham ularning so’lib qolishiga sabab bo’ladi. Daryo va ko’l bo’ylarida o’sadigan qamish, savag’ich, qo’g’a kabi o’simliklar g.ga misol bo’la oladi.