Gravitasion doimiy

Gravitasion doimiy – Nyu- tonning butun olam tortishish qonunini ifodalovchi formula F = G’22dagi Pro- portsionallik koeffisienta G; bu erda F — bir-biridan g masofadagi ms massali jism b-n T2 massali jismlar orasidagi o’zaro tortishish kuchi, G = 6,6720(47) • 10-» N • m2 kg~2 (1980). G.D. bir-biridan 1 m masofada joylashgan, massalari 1 kg dan bo’lgan ikki jism orasidagi o’zaro tortishish kuchiga son jihatidan teng kattalik.