Grinyar reaktsiyasi

Grinyar reaktsiyasi – alkil yoki arilmagniy galogenidlar yordami- da organik moddalarni sintez qilish reaktsiyasi. 1900 y. V. Grinyar kashf et- gan. Alkil va arilmagniygalogenidlar tarkibida faol vodorod atomi bo’lgan moddalar b-n tez reaktsiyaga kirisha ola- Di. G.r.dan foydalanib, uglevodorod- lar, spirtlar, ketonlar, kislotalar va b. birikmalar olish mumkin. Quyidagi reaktsiya g.r.ga misol bo’la oladi: CH3MgX+ROHH>CH4+ROMgX. Bu erda R — alifatik yoki aromatik radikal; X — galogen.