HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TA’LIMOTLARI

HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TA’LIMOTLARI – uch asosiy yo’nalishi mavjud: 1. Neoklassik (yangi klassik); 2. Keynschilik; 3. Institutsional.