Iqtisodiy geografiya

Iqtisodiy geografiya-mamlakat xo’jaligi tizimi, ishlab chiqarish va xo’jalik ishlari hududiy joylashuvi qonuniyatlarini o’rgatuvchi o’quv predmeti.