Jinsiy yetilish

Jinsiy yetilish, balog’atga yetish – hayvon уа odam оrgаnizmining individual гivоjlаnishidаgi jinsiy ko’payish xususiyatiga ega bo’lish davri. Ви davrda organizmda chuqur ichki o’zgarishlar sodir bo’ladi.