Jun

Jun – sut emizuvchilar terisidagi qoplovchi qatlam. Momiqqa nisbatan birmuncha uzun va kaniroq bo’ladi.