Kassini ovali

Kassini ovali – berilgan ikki Ft, G’2 nuqtagacha bo’lgan masofalarning ko’paytmasi MFt-MF2 o’zgarmas bo’lgan nuqtalarning geometrik o’rnini tasvirlovchi tekis egri chiziq. Bu o’zgarmas a2, Ft, F2 nuqtalar orasidagi masofa 2 s deb belgilansa, Kassini ovalining Dekart koordinatalar tizimidagi tenglamasi (l-2+>>2)2 — 2s2(x2—U2)= =ya4—S4 ko’rinishida yoziladi. Kassini ovalining ko’rinishi a bilan s orasidagi munosabatga bog’liq: 1. a>c V2 bo’lsa, Kassini ovali — qavariq chiziq. 2. s<a<s-L bo’lsa, qavariq emas. 3. a=s bo’lsa, Kassini ovali lemniskataga aylanadi. 4. s>a bo’lsa, Kassini ovali ikkita alohida ovaldan iborat. Frantsuz astronomi J. Kassini u nomi bilan ataladi.