LOZANNA MAKTABI

LOZANNA MAKTABI – L. Valras va V. Pareto (1848-1923) tomonidan iqtisodiyotda ekonometrika usullarini keng qo’llash tufayli paydo bo’lgan.