Mantissa

Mantissa (lotincha mantissa — qo’shimcha) — o’nli logarifmning kasr qismi. Logarifmik jadvallarpa keltirilgan o’nli logarifmlarning Mantissalari ma’lum o’nli xonagacha aniqlikda taqribiy qisoblangan. Agar Uusoni 10″ ga (bunda p butun son) ko’paytirilsa yoki bo’linsa, uning o’nli logarifmining Mantissasi o’zgarmaydi. Masalan, lg200=2,3010 bo’lsa, 0,3010 soni Mantissa, 2 soni esa logarifmning xarakteristika bo’ladi.