Meandr

Meandr – (Kichik Osiyo yarim orolidagi ilonizi o`zanli Menderes daryosi nomidan olingan) – daryolarning egri-buri, ilon shaklidagi o`zani.