Meteoritlar

Meteoritlar– sayyoralararo fazodan yerga tushadigan qattiq jismlar.