Mezofitlar

Mezofitlar – normal namlik sharoitida o`suvchi o`simliklar.