Mumtoz ta’lim

Mumtoz ta’lim-uyg’onish davrida antik madaniyatga qiziqishning kuchayishi nattijasida tarkib topgan, Yevropada qadimiy grek hamda lotin tili va madaniyatini o’rganishga qaratilgan umumiy o’rta ta’limning asosiy yo’nalishlaridan biri.