Nomografiya

Nomografiya (Yunoncha nomos – qonun va … grafiya) — nomogramma tuzishga oid matematik nazariya. Masalan, yo’nish stanoklari keskichining parametrlari a, j, au orasidagi tg au = tg a sin j bog’lanishni ifodalovchi chizma nomogramma hisoblanadi. Agar a va j parametrlarning qiymati berilgan bo’lsa, chetki shkalalardagi ularga mos nuqtalar to’g’ri chiziq bilan tutashtiriladi. Bu to’g’ri chiziq o’rtadagi shkalani kesgan nuqtadan au qiymati topiladi. Masalan, a=7,5°, j=4° bo’lsa, nomogrammaga muvofiq au=6,2°. Shu nomogrammaning o’zidan a va au (yoki j va au)ning berilgan qiymati bo’yicha j ni (mos holda a ni) topish uchun ham foydalanish mumkin. Matematika, fizika va texnikaning turli sohalarida ko’p shkalali va boshqalar. Murakkab Nomografiya usullari qo’llanadi.