Normal taqsimot

Normal taqsimot – ehtimollar nazariyasidan muhim taqsimotlardan biri dan iborat bo’lgan tasodifiy miqdorlar taqsimoti (a — ixtiyoriy qaqiqiy son, a>0). Normal taqsimot (1) ga bo’ysungan % tasodifiy miqsorning o’rta qiymati a ga, dispersiyasi A2 ga teng bo’ladi: m2; = a, Dt, = A2. Normal taqsimot x = a nuqtaga nisbatan simmetriyaga ega. O’zaro bog’liq bo’lmagan i;,, i;2, …, !;» ning taqsimoti (juda keng shartlarda) Normal taqsimotga yaqin bo’lishi isbotlangan. Biror tasodifiy miqdorni katta sondagi o’zaro bog’liqmas sabablarning natijasi deb qarash tatbiqlarda ko’p uchraganligi uchun Normal taqsimot ehtimollar nazariyasi va tabiatshunoslikda katta ahamiyatga ega. Normal taqsimotning vujudga kelishiga klassik namunalar K. Gauss (kuzatish xatolari taqsimoti qonuni) va J. Maksvell (molekulalar tezliklari taqsimoti qonuni) ga tegishli.