Nukleoproteinlar

Nukleoproteinlar – nuklein kislota vа aminokislotalardan tashkil topgan murakkab oqsillar.