Ogohlantiruvchi rang

Ogohlantiruvchi rang – zaharli vа qo’lansa hidli modda ajгatuvchi bеzlari bог hayvonlar rangi. Yirtqich hayvonlardan himoyalanishga xizmat qiladi.