Oksidoreduktazalar

Oksidoreduktazalar – oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini katalizlovchi fermentlar sinfi. Наmmа tirik hujayralarda uchraydi.