OQIMLAR

OQIMLAR – hisobot davrida bo’lgan iqtisodiy o’zgarishlarni ifodalovchi operatsiyalardir.