Ostrogradskiy formulasi

Ostrogradskiy formulasi – hajm bo’yicha olingan integralni shu hajm chegaralangan Ѕsirt bo’yicha olingan integralga o’tkazadigan formula.