Otolitlar

Otolitlar – barcha umurtqali уа ba’zi umurtqasiz hayvonlar тиуоzanat a’zosidagi mexanoretseptorlik xususiyatiga ega bо’lgan huj ayralar yuzasidagi karbonat kalsiy kristallari. Ularning siljishi vestibular apparatga ta’sir qiladi.