O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TO’LOVCHILARINING YAGONA REESTRI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TO’LOVCHILARINING YAGONA REESTRI – soliq to’lovchilarga oid davlat ma’lumotlar bazasi tizimi