O’ZINI-O ‘ZI BAND ETUVCHI SHAXS

O’ZINI-O ‘ZI BAND ETUVCHI SHAXS – bunday shaxs o’zi mehnat qiladigan korporatsiyalashmagan korxonalarning shaxsiy yoki sherik mulkdori hisoblanadi, ammo kvazikorporatsiyalar deb baholanuvchi korporatsiyalashmagan korxonalar bundan istisno.