O’ZGARUVCHAN ALMASHUV KURSI

O’ZGARUVCHAN ALMASHUV KURSI – ichki muvozonatni tiklash maqsadida mamlakat almashuv kursiga ega bo’ladigan xalqaro hisob-kitoblar tizimi.