O’ZGARUVCHAN CHIQIMLAR

O’ZGARUVCHAN CHIQIMLAR – korxonaning ishlab chiqarish hajmlari ko’paygan sari oshib boruvchi xarajatlar.