Pat

Pat — kush terisidagi shoxsimon mod-Dali tuzilma. Kontur, ipsimon, parsimon, par va qilsimon P. Turlari bo’ladi. Kontur P. qalam uchi, o’zak, o’q va unga joylashgan elpig’ichdan iborat. Kontur P. qush qanoti va dumida bo’la- Di; ular tanasini qoplab turadi. Ip- Simon P. uzun, nozik va yumshoq o’qtsan hamda uning uchida joylashgan siyrak soqolchalardan tuzilgan. Odatda, ipsi- mon P.lar kontur P. ostida joylashadi. Parsimon P. nozik o’zak va o’zaro ilash- gan mayin soqolchalardan tashkil topgan; par b-n birga tanani sovishdan sakdaydi. Parlar qisqa va yumshoq o’zakdan hamda bir-biri b-n ilashmagan soqolchalardan iborat. Kilsimon P.da esa o’zak rivoj- langan, lekin soqolchalar bo’lmaydi. Qilsimon va ipsimon P. tuyg’u vazifasi- ni bajarishi taxmin qilinadi. P.ning yoyilib, rangining yo’qolishi tullashga sabab bo’ladi.