Plank doimiysi

Plank doimiysi, ta’sir kvanti — kvant mexanikaning asosiy fizik doimiylaridan biri. Plank doimiysi 1900 yilda mutlaq kora jismning elektromagnit nurlanish spektrida energiyaning taqsimoti qonunini yaratishda M.Plank tomonidan fanga kiritilgan. h bilan belgilanadi. Plank doimiysi L=(6,626196+ 0,000050) YU-34 J. s . Ko’p hollarda p =A/2ts=1,0545887-10 34 J.s qiymatdan ham foydalaniladi.