Poligibrid

Poligibrid, ko’p duragay – ko’p sonli genlar bo’yicha farqqa ega bo’lgan zotlarni chatishtirish natijasida hosil bo’lgan duragay.