Polimerazalar

Polimerazalar – kichik molekulali birikmalardan polimer birikmalar hosil bo’lish reaksiyalarini katalizlovchi fermentlar. Masalan, RNK polimeraza.