Polisaxaridlar

Polisaxaridlar – Murakkab uglevodlar – ikki va undаn ortiq тоnоsахаridlаr qoldig’idan tashkil topgan murakkab uglevodlar.