Populatsiya

Populatsiya – o’zaro osonlik bilan va erkin chatishuvchi, uzoq vaqt davomida aniq bir joyni ishg’ol qilib turuvchi bir turga mansub zot yoki navlar majmui. Populatsiya evolutsion jarayonning elamentar birligi bo’lib, u o’zini-o’zi boshqaruvchi tizimlаrпing belgilariga ega.