Populatsiya miqdorini boshqarish

Populatsiya miqdorini boshqarish – individlar miqdorini ularni qirish yo’li bilan taгtibga solish bo’yicha tadbirlaгni uyushtirish.