Qorinkiprikli infuzoriyalar

Qorinkiprikli infuzoriyalar— bir hujzyralilar (infuzofiyalar) turkumi. Tanasi orqadan qorin tomonga yassilashgan. Kipriklari murakkab va har xil joylashgan: orqa tomoni siyrak va elastik qillardan iborat bo’lib. Sezgi funktsiyasini bajaradi; qorin tomonida o’zaro yopishgan qipqoqlar muayyan tartibda joylashgach tsirrilar — pixlarni hosil qnladi. Pixlar yorlamida Qorinkiprikli infuzoriyalar o’rmalaydi yoki sakrab harakatlanadi. 400 dan ortiqturi bor. asosan, chuchuk suvlarda va dengizlarda garqalgan. Tipik vakili — stilonixiya ko’lmak suvlarda ko’p uchraydi.