Qo’sh otalanish

Qo’sh otalanish – generativ hujayra mag’zining ikkiga bo’linishidan hosil bo’lgan spermalardan birining tuxumhujayra, ikkinchisining esa markaziy hujayra bilan qo’shilishi. Otalangan tuxumhujayradan murtak (embrion) уа markaziy hujayradan endosperma rivojlanadi. Yopiqqurug’lilarga xos. Вu hodisani S.G.Navashin aniqlagan (1898).