Qurt

Qurt — kapalaklarning lichinkalik davri. Chuvalchangsimon tanasi bosh, 3 ta ko’krak va 10 ta qorin bo’g’imlaridan tashkil topgan; kaftida ilgaklari bor, 1-5 juft qorin oyog’i (1-2 juftdan boshqasi) qorin bo’g’imlariga joylashgan. Odimchilar Qurti ikki juft oxirgi qorin oyoqlariga ega; boshqa ba’zi kapalaklar Qurtida ko’pincha qorin, ayrimlarida esa ko’krak oyoqlari ham bo’lmaydi. Qurt boshida yaxshi rivojlangan paypaslagichli ustki va pastki lab, juft jag’lardan tashkil topgan kemiruvchi tipdagi og’iz apparati bor; boshining yon tomonlarida 6 tadan oddiy ko’zchalar joylashgan. Har po’st tashlash davrida bosh g’ilofi ham almashinadi; biroq g’ilof kengligi o’zgarishsiz qoladi; unga qarab qurtlar yoshini aniqlash mumkin. Pastki labda joylashgan yigiruvchi g’udda uchiga ipak ajratuvchi bez yo’llarining ochilganligi Qurt uchun xos Qurt, asosan, o’simlikxo’r bo’lib, to’g’ridan to’g’ri o’simlik sirtida yoki to’qimalar ichida oziqlanadi. Ko’pgina turlari ekinlar zararkunandasi (masalan, g’o’za tunlami, kuzgi tunlam, undov tunlami, karadrina qurtlari), ba’zilari foydali (tut ipak qurti va boshqalar).