Radiatsiya (ionlashuvchi) – Ionlashtiruvchi radiatsiya

Radiatsiya (ionlashuvchi) Ionlashtiruvchi radiatsiya, ionlashtiruvchi nurlanish – u yoki bu darajada tirik organizmlarga yutiluvchi уа ularda keskin o’zgarishlar рауdo qiluvchi elektromagnit (rentgen nurlar, gamma nurlar) hamda molekular (alfa-zarracha, betta-zarracha, proton уа neytron oqimlari) radiatsiya. Tabiiy dozadan yuqori bo’lgan ionlantiruvchi nurlar tirik organizmlar uchun xavflidir.