Radiosezgirlik – Nurga sezgirlik

Radiosezgirlik Nurga sezgirlik – tirik organizmlarning ionlashtiruvchi nurlar ta’sirini sezish xususiуаti.